Regulamin

 

1. Informacje o firmie

 

Sklep internetowy Best4Home zwany dalej Sklepem, działa pod adresem www.best4home.pl i prowadzony jest przez firmę:

Salon Parkiet Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
ul. Towarowa 22
85-746 Bydgoszcz
wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000653329,
NIP: 554-294-43-49
o kapitale zakładowym w wysokości 80 000,00 złotych
numer konta bankowego:
PKO BP: 39 1020 1462 0000 7902 0313 5217

 

2. Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów dla określonych niżej celów jest Salon Parkiet Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: biuro@best4home.pl, Salon Parkiet Spółka z o. o. ul. Towarowa 22, 85-746 Bydgoszcz.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Administrator informuje, że

a) dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  • realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

  • - informowania Klienta o nowych produktach i promocjach oferowanych przez Sklep, tylko i wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu na to zgody przez Klienta – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

  • - tworzenia indywidualnych wycen konkretnych produktów w związku z odpowiednim zapytaniem (żądaniem) Klienta – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

b) podane przez Klienta dane osobowe nie zostaną udostępnione innym podmiotom dla celów marketingowych,

c) dane osobowe Klienta będą przechowywane w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych z realizacją umowy przez Salon Parkiet Sp. z o. o.

d) Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych

e) w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na informowanie go o nowych produktach i promocjach oferowanych przez Sklep, Klient ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

3. Produkty

 

a) Zdjęcia produktów, ich ceny, jak również opisy produktów i informacje o czasie dostępności towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

b) Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą do prezentacji produktu. Ze względu na technikę wyświetlania rzeczywisty wygląd produktów, a w szczególności kolorystyka i usłojenie, mogą różnić się od produktów prezentowanych na stronie Sklepu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt ze Sklepem.

c)Sklep oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

Sprzedawane produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, importera lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Sklepem.

W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu;

  • korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień punktu 9 niniejszego regulaminu.

d) Sklep dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne na stronie internetowej Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności produktu stanowiącego przedmiot Zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.

Informacje o dostępności danego produktu umieszczone na stronie produktowej są uzależnione od jego dostępności i stanowią orientacyjne informacje o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia, począwszy od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. Podany czas nie uwzględnia czasu potrzebnego do transportu przedmiotu zamówienia do Klienta.

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

 

4. Ceny

 

a) Podane na stronie internetowej ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

b) Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

c) Ceną wiążącą dla Kupującego i Sklepu jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt.

d) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

5. Zamówienia

 

a) Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza zamówieniowego znajdującego się na stronie Sklepu.

Sklep uprawniony jest do wprowadzenia minimalnej lub maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących minimalnej lub maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są na stronie internetowej Sklepu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego mniejszą niż minimalna lub większą niż maksymalna liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia specjalnego. Po uzgodnieniu przez Kupującego i Sklep warunków realizacji zamówienia specjalnego, Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa poniżej.

b) Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:

- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

- każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski.

- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych, a jej siedziba znajduje się na terytorium Polski.

Sklep nie prowadzi wysyłki towarów poza terytorium Polski.

c) Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem, a jedynie oznacza złożenie przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży danego produktu (produktów) zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie produktowej i zgodnie z treścią zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Kupującego, jeżeli Sklep niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta.

W przypadku wyboru przez Klienta opcji „przelew bankowy”, w e-mailu - potwierdzeniu otrzymania zamówienia zostanie wskazany numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Transferuj.pl – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

W ciągu 24 godzin od chwili wpływu środków na rachunek bankowy, Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi pomiędzy Klientem, a Sklepem do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. W przypadku, w którym Sklep nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem, a Sklepem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania środków przez Sklep, zwrócone Klientowi.

W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sklep

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Sklep może zaproponować Klientowi:

  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ustępie powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę. Klient będący konsumentem (tj. dokonujący zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach wynikających z przepisów prawa.

Po złożeniu zamówienia Kupujący nie może dokonywać modyfikacji zamówienia. W celu dokonania jakichkolwiek zmian należy skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem.

Sklep jest uprawniony do ograniczenia sposobów dostawy w stosunku do Klienta, który:

  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost;

  2. ma więcej niż trzy zmówienia oczekujące na odbiór za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost.

6. Sposoby płatności

 

a) Płatność za towar może być dokonywana przez Kupującego w następujący sposób:

- z góry - przelewem na rachunek bankowy Sklepu

- z góry - przelewem, poprzez wykorzystanie pośrednika finansowego Transferuj.pl (po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu Transferuj.pl)

- przy odbiorze zamówienia - gotówką do rąk przewoźnika

- przy odbiorze zamówienia - kartą płatniczą w paczkomacie InPost oraz wyboru sposobu dostawy "Paczkomat InPost - za pobraniem".

b) Sklep może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności uzgodnione przez Kupującego i Sklep oraz potwierdzone przez Sklep.

c) Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do Sklepu. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Sklepowi na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Sklepu udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

d) W przypadku towaru z terminem oczekiwania powyżej 4 tygodni oraz przekraczającym kwotę 10 000 złotych, Kupujący ma możliwość pierwotnie uiścić zadatek w wysokości 30% należności. Pozostałą kwotę należności Kupujący ma obowiązek uregulować przed wysyłką towaru, o terminie której zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie przez Sklep. Jeżeli do sfinalizowania transakcji nie dojdzie z winy Sklepu, zadatek uiszczony przez Kupującego zostanie w pełni zwrócony. W innych okolicznościach zadatek ulega przepadkowi na rzecz Sklepu.

 

7. Anulowanie zamówienia

 

a) Sklep może anulować zamówienie, jeżeli:

- Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zmówienie nie zostanie w całości zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia otrzymania przez Sklep zamówienia.

- w wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego oraz gdy nie jest możliwa wymiana korespondencji, niezbędnej do przeprowadzenia realizacji zamówienia do końca.

Anulowanie zamówienia oznacza, że Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

W przypadku dokonania przez Klienta częściowej zapłaty za zamówienie, wpłacone przez niego środki są Klientowi zwracane niezwłocznie na rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni od ich wpływu na kontu Sklepu.

b) W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (w przypadku płatności z góry) lub, w przypadku wybranej opcji płatności przy odbiorze, w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania potwierdzenia przez Sklep otrzymania zamówienia, przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.

c) Kupujący może anulować zamównienie drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku, jeżeli kwota została już wpłacona na konto Sklepu, Sklep zwraca ją Kupującemu. Należność zostanie przelana wówczas na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres podany w formularzu.

 

8. Dostawa

 

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. Sklep informuje, że w przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli Sklep i doręczyciel dochował należytej staranności przy dostarczaniu przedmiotu zamówienia.

a) O terminie realizacji zamówienia Kupującego poinformuje przedstawiciel Sklepu.

b) Realizacja zamówienia przez Sklep rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty, w przypadku płatności przelewem lub po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku przesyłki za pobraniem (płatności przy odbiorze).

c) Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski:

- transportem własnym Sklepu

- poprzez firmę kurierską

- Pocztą Polską

- paczkomatem InPost.

d) Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszty przesyłki kalkulowane są indywidualnie, w zależności od wagi towaru i wielkości przesyłki.

e) Po otrzymaniu przesyłki Kupujący powinien dokładnie sprawdzić paczkę i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony, należy w obecności dostawcy spisać protokół. 

 

9. Reklamacje, Odstąpienie od umowy i Zwroty

 

a) W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo złożyć reklamację wypełniając formularz reklamacyjny dostępny na stornie internetowej sklepu lub mailowo na adres email: biuro@best4home.pl, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru oraz pomoc w składaniu reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę osoby, która ją składa, dane kontaktowe do tej osoby, wskazanie przyczyny reklamacji i treśćżądania,

W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) na adres Sklepu. Sklep nie przyjmuje paczek nadawanych za pobraniem.

b) O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.

c) Sklep zobowiązuje się rozpoznać reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sklep wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sklep może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sklepowi za nabycie danego produktu.

d) Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia mu zakupionych produktów poprzez złożenie pisemnego jednoznacznego oświadczenia w tym zakresie. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym na adres Sklepu lub poprawnie wypełni

formularz odstapienia od umowy dostępny na stornie internetowej www.best4home.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sklep po otrzymaniu oświadczenia zobowiązuje się wysłać potwierdzenie jego otrzymania drogą poczty elektronicznej bądź – w przypadku oświadczenia o odstąpieniu złożonego za pośrednictwem Poczty Polskiej – listownie, za pomocą poczty tradycyjnej.

e) Klient traci możliwość odstąpienia od umowy, w przypadku gdy zamówiony towar jest produktem o indywidualnych cechach czy parametrach bądź jest produktem na zamówienie.

Konsument (osoba fizyczna dokonująca zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.

f) Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sklep. Wraz z kompletnym i fabrycznie zapakowanym odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.

g) W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi uiszczoną przez niego cenę towaru w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak może się wstrzymać z tym świadczeniem do dnia otrzymania zwróconego towaru lub przedłożenia przez Klienta potwierdzenia nadania. Sprzedawca zobowiązuje się również do zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów przesyłki, lecz może to zrobić po najniższej oferowanej przez Sklepie stawce, nawet gdy pierwotnie Klient wybrał inną formę. Koszt odesłania/zwrotu towaru ponosi Klient.

Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

h) Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

i) Do obowiązków Klienta należy sprawdzenie towaru, który dostarcza Sklep. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu.

 

10. Przerwy Techniczne

 

a) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.

b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.

 

11. Postanowienia końcowe

 

a) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu, tj. pod adresem www.best4home.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

b) Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

c) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie systemu internetowego bądź awarie techniczne spowodowane przez operatora internetu.

d) Sklep jest uprawniony do zmiany infrastruktury serwisu internetowego, polegającej w szczególności na jego modyfikacji lub rozwinięciu jego funkcjonalności.

e) Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

f) Zabronione jest Kupującemu, podczas korzystania z serwisu, wprowadzania treści o charakterze bezprawnym lub naruszających dobre obyczaje

g) W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.